Regulamin programu punktowego

Regulamin programu Punktowego

01. Zrób zakupy w naszym sklepie

02. Za Twoje zakupy otrzymasz punkty

03. Zapłać punktami za kolejne zakupy


1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin określa warunki programu punktowego Szklaneczek.

1.2. Organizatorem programu jest firma F.H. Domex Waldemar Domaros, z siedzibą w Kartuzach przy ul. Dworcowej 16, posiadająca NIP: 5891052520.

1.3. Klient przystępuje do Programu poprzez: założenie konta użytkownika w sklepie internetowym www.szklaneczki.pl (dalej: "SKLEP INTERNETOWY").

Z momentem przystąpienia do programu, Klient otrzymuje punkty za zakupy.

1.4. Zasady uczestnictwa w Klubie reguluje niniejszy Regulamin, który zostanie zamieszczony na stronie www.szklaneczki.pl.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie istnienia Programu, z zastrzeżeniem jednak, że wprowadzane zmiany nie będą powodowały uszczuplenia praw nabytych przez Klientów. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.szklaneczki.pl. Klienci zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.

2. ZASADY PROGRAMU

 

2.1. Program punktowy to specjalny program lojalnościowy przeznaczony dla wszystkich klientów Sklepu Internetowego, którzy założyli konto użytkownika w Sklepie Szklaneczki.pl.

2.2. Kilent dokonując zakupów w Sklepie Internetowym gromadzi punkty. Za każde wydane 20 zł Klient otrzymuje jeden punkt. Otrzymane punkty można wykorzystać przy kolejnych zakupach.

2.3. Ilość wykorzystanych punktów nie może przekroczyć połowy wartości koszyka zakupowego.

2.3. Aby przystąpić do Programu Punktowego, należy: założyć konto użytkownika w Sklepie Internetowym.

2.4. Uczestnikami Programu lojalnościowego mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby, które ukończyły lat trzynaście mogą być uczestnikami jedynie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2.5. Konto Klienta, który potwierdził chęć korzystania z programu punktowego powinno posiadać wymagane dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu).

2.6. W przypadku podania przez Klienta daty urodzenia, użytkownik otrzyma w dniu urodzin dodatkowe punkty.

3. ZASADY NALICZANIA I WYKORZYSTYWANIA RABATU W PROGRAMIE PUNKTOWYM

 

3.1. Punkty z danej transakcji zakupowej Klient może wykorzystać w okresie do 6 miesięcy. Po upływie ww. terminu Punkty naliczone z danej transakcji zostaną skasowane, co nie wpływa jednak na Punkty naliczone z późniejszych transakcji.

3.2. Punkty z danej transakcji mogą być wykorzystane przy następnych zakupach.

3.3. Wszelkie informacje na temat stanu konta Klienta i naliczonych Punktów są dostępne w zakładce „Moje konto" w Sklepie Internetowym.

3.4. W przypadku zwrotu towaru z transakcji, w której nastąpiło wykorzystanie Punktów (tym w przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta poprzez zwrot należności uiszczonej za towar), konto użytkownika zostaje ponownie uznane wartością Punktów przypadającą na zwracany towar.

3.5. Program Punktów nie łączy się z innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi dostępnymi w sklepie Szklaneczki.pl i nie jest możliwe korzystanie z różnych programów podczas jednej transakcji.

3.6. Aby wykorzystać naliczoną ilość Punktów podczas zakupów w Sklepie Internetowym, Klient podczas dokonywania zakupów, zaznacza w koszyku zakupowym opcję „Rozlicz Punkty", co powoduje - w przypadku posiadania naliczonych Punktów na koncie użytkownika - odpowiednie zmniejszenie ceny towarów w koszyku. Żeby skorzystać z Programu w koszyku zakupowym użytkownik musi być zalogowany na swoje konto.

3.12. Organizator zastrzega sobie możliwość czasowej zmiany wysokości naliczanych Punktów i, w szczególności poprzez jej podwyższenie. Zmiana wysokości Punktów nie będzie powodowała uszczuplenia praw nabytych przez Klientów.

3.13. Jeżeli Punkty na koncie Klienta zostały naliczone lub wykorzystane niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia części lub całości naliczonych Punktów, o czym użytkownik zostanie poinformowany.

3.14. Dla członków Klubu organizowane są tymczasowe promocje (np. zwielokrotnienie punktów, dodatkowych gratisów do zakupów itd.). Szczegóły ofert czasowych (czas obowiązywania i zasady) komunikowane są na stronie https://szklaneczki.pl/program-lojalnosciowy

4.1. Klient może zostać wykluczony z Programu w przypadku, gdy:

naruszył Regulamin i nie zaprzestał dokonywania naruszeń pomimo wezwania pocztą elektroniczną z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu na zaprzestanie naruszeń. O wykluczeniu z Programu użytkownik jest informowany niezwłocznie pocztą elektroniczną.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

5.1. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z wykonywaniem postanowień Regulaminu, w szczególności w zakresie przyznanych Punktów i/lub realizacji rabatu. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od zajścia okoliczności uzasadniających jej złożenie. Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą, kurierem, złożona osobiście w siedzibie Organizatora lub przesłana mailem na: sklep@szklaneczki.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego na: szklaneczki.pl/kontakt.html) z dopiskiem: reklamacje szklaneczki.pl.

5.2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisu prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.).

5.3. Wszelkie spory powstałe w związku ze stosowaniem Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami.

5.4. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim Klientom na stronie internetowej www.szklaneczki.pl